Jaar: 2020

BREAKING: Eén van de kerndoelen van de LBKR wordt serieus opgepakt door minister Cora van Nieuwenhuizen

BREAKING: Eén van de kerndoelen van de LBKR wordt serieus opgepakt door minister Cora van Nieuwenhuizen

Eén van de kerndoelen sinds de oprichting van de LBKR is een certificeringssysteem ofwel een kwaliteitsregister in de rijschoolwereld. In ons manifest en vervolgdocument is dit dan ook een belangrijk onderdeel. In navolging van het manifest heeft de LBKR veel tweede kamerleden kunnen overtuigen van de voordelen en noodzaak hiervan. Dit heeft ertoe geleid dat een motie van tweede kamerleden Sienot, Von Martels, Laçin en Van Aalst breed is aangenomen.

Dit doel van LBKR voor een certificeringssysteem is ook opgenomen in het startdocument van de Alliantie Samen Sterk. Op 30 september 2020 hadden de leden van de Alliantie een vervolgafspraak met Van Nieuwenhuizen en het blijkt dat de bewindsvrouw zeer serieus kijkt naar de aanbevelingen die Samen Sterk heeft gedaan. Zij neemt allereerst het initiatief voor een commissie die zich in het algemeen gaat bezighouden met een kwaliteitsslag in de branche en in het bijzonder gaat buigen over een certificering voor rijscholen. Deze commissie komt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ze hoopt binnenkort met een naam naar buiten te komen.

Iedereen die betrokken is bij de Alliantie Samen Sterk stuurt aan op een verplichte certificering voor rijscholen en ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neigt inmiddels sterk in deze richting. 

Verplicht
Een commissie is mooi en een goed begin, vindt de Alliantie, maar iedereen is het erover eens dat dit alleen zin heeft als certificering verplicht wordt. Het moet gedaan zijn met vrijblijvendheid, want alleen dan kunnen rijschoolhouders en aanbieders met minder goede intenties uit de branche worden geweerd. Binnen de Alliantie is hier consensus over, zeker nadat een onderzoek van HaskoningDHV heeft aangetoond dat in landen waar de rijscholenbranche er goed op staat er strenge wettelijke regels zijn waar iedereen zich aan moet houden. En hoewel de commissie nog moet worden samengesteld, wijzen alle tekenen erop dat het deze kant uitgaat.

Frauduleus
Er is ook al een eerste belangrijke ‘bijvangst’. Van Nieuwenhuizen heeft toegezegd te gaan overleggen met haar collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om te kijken in hoeverre sommige aanbieders in de markt frauduleus handelen en strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.

Afscheidwoordje Bert de Weerd

Afscheidwoordje Bert de Weerd

Mede oprichter Bert de Weerd heeft zijn taken als bestuurslid neergelegd om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin en zijn rijschool.

In de voorbereidingen naar het oprichten van de beroepsvereniging in maart 2019 heb ik aan de andere bestuursleden te kennen gegeven in ieder geval een jaar bestuurslid te willen zijn. Ook heb ik te kennen gegeven het reizen naar den Haag tot een minimum te willen beperken. In mijn functie in het bestuur wilde ik graag minder met politiek bezig zijn als daarvoor. Het bezig houden met de sponsoren- en Ledenwerving en -binding daarentegen leken mij een mooie uitdaging. Die ‘vrijheid’ werd mij door de andere bestuursleden gegeven. Daarnaast vond ik het belangrijk de vereniging, binnen de mogelijkheden die mij zijn gegeven, goed achter te laten. Daarmee bedoel ik meedenken en meewerken aan de tot totstandkoming van een raad van toezicht en even zo belangrijk, een opvolger of opvolgers waar het bestuur en de raad van toezicht het volste vertrouwen in hebben. Dankbaar ben ik dat de bemensing van de raad van toezicht het afgelopen jaar heeft plaats gevonden en dat het bestuur de benodigde versterking heeft gevonden. Dit geeft mij vertrouwen voor de toekomst van de vereniging. 

Ik heb mij altijd voorgenomen niet het bestuurslid te willen zijn waarvan men vindt “Waarom zit hij daar nog”. Ook vond ik het belangrijk, zoals gezegd, de vereniging goed achter te laten. Ik ben er dankbaar voor dat deze 2 zaken op dit moment goed bij elkaar mogen komen. De raad van toezicht en het bestuur hebben mij gevraagd om bij de vereniging betrokken te blijven als adviseur. Na enige aarzeling heb ik hier een volmondig ja op gezegd. Het lijkt mij een goede manier om op de achtergrond en minder actief in te blijven zetten voor de beroepsvereniging.

Zonder frustratie, verwondering en inzet geen voldoening. Dankbaar ben ik voor het feit dat de sanctie op de praktische bijscholing is omgevormd tot een rechtvaardiger bijscholingstraject en er moties zijn aangenomen in de Tweede Kamer waar de Minister mee aan de slag moet. Dankbaar kijk ik terug naar hoe de vereniging zich de afgelopen periode heeft gevormd tot een beroepsvereniging die er toe doet en waar iedereen die het vak een warm hart toedraagt zich thuis kan voelen. Dankbaar ben ik ook voor de mensen die ik heb leren kennen en er toe hebben bijgedragen dat LBKR heel wat bereikt heeft voor rijinstructeurs en rijschoolhouders.

Het doet mij goed dat ik met deze voldoening en dankbaarheid de bestuursfunctie heb kunnen neerleggen. Het beëindigen betekend voor mij vooral ook meer tijd en aandacht voor andere zaken. Desondanks hoop ik velen van jullie te mogen blijven ontmoeten tijdens bijeenkomsten of ledenvergaderingen van de vereniging.

Met hartelijke groet,

Bert de Weerd

De vuist van LBKR

De vuist van LBKR

Het is erg onrustig in de branche door de diverse verschenen artikelen in de media de afgelopen weken. Op 17 juli verscheen er een artikel in de media over het aansluiten bij een brancheorganisatie om een vuist te kunnen maken bij het CBR, ministerie en VNO-NCW. Daar zijn wij (LBKR) het volledig mee eens. Sluit je aan bij een branchevereniging die jou het meest aanspreekt en zo kunnen we met elkaar een vuist maken tegen alle negatieve berichtgevingen.

Kwaliteit

LBKR heeft vanaf de oprichting gehamerd op kwaliteitsverbetering binnen de branche, in de vorm van een andere/betere bijscholing. Dit is opgepakt door “samen sterk”. Ook hebben we voorgesteld om een toets op rijvaardigheid in te stellen voor beginnende rijinstructeurs en minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs. Dit laatste heeft de Tweede Kamer overgenomen in een motie. Het Ministerie zal daar dus wat mee moeten doen. Verder hebben wij (LBKR) een rijscholenregister voorgesteld. Dit is in een motie verwerkt en breed aangenomen. Rijscholen die er echt een puinhoop van maken kunnen dan onder curatele worden gesteld. Zoals dat in het reguliere onderwijs ook gebeurd. Dit dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan, niet door het CBR. CBR is er voor het toetsen van onder andere de rijvaardigheid.

Slagingspercentage

Het slagingspercentage kan altijd hoger en iedere rijles kan beter, dat moet ook onze insteek als rijinstructeur zijn. Altijd zoeken naar de verbetering is een win-winsituatie. Zowel voor de opleider als voor de leerling. En nee… niet iedereen slaagt voor het eerste examen. Er zijn zoveel factoren die meespelen tijdens een examen, maar daar is nauwelijks aandacht voor. Wij vinden het jammer dat dit op deze manier wordt gecommuniceerd.   Ook verschilt het slagingspercentage per regio heel erg. Het alleen benoemen van het slagingspercentage is ons inziens dan ook niet passend. De kwaliteit van de rijscholen is over het algemeen oké. Het slagingspercentage van rijscholen vergelijken met die van de middelbare school is niet 1 op 1 te vergelijken. Dit om verschillende redenen:
– Op de middelbare school is iedereen ingeschaald op zijn of haar niveau.
– Er zijn op middelbare scholen meerder toets momenten.
– Rijvaardigheid toetsen is heel wat anders dan kennis meten.       

Theorie

De lange wachttijden bij het CBR werken niet mee met het goed kunnen plannen van een rijopleiding. De wachttijden voor het theorie-examen zijn abnormaal lang. Dit bedraagt nu ongeveer drie maanden, eind oktober. De beloofde avond- en zaterdagopenstelling is minimaal ingezet.  De achterstand wordt niet in gelopen zolang het CBR niet de 100% capaciteit gaat inzetten.         

Praktijk

Het praktijkexamen plannen binnen 8 weken is al helemaal een uitdaging geworden. De wachttijd tikt november aan. Daarmee komen we toch ook weer terug op de theorie. Geen theorie betekent geen praktijkexamen. De rijscholen komen in een spagaat wat betreft de planning. De kosten van de rijlessen lopen verder op. Leerlingen stoppen tot er theorie is behaald, maar verwachten bij het behalen van de theorie dat er direct een praktijkexamen wordt ingepland. Het gebeurt vaak dat het niveau is terug gezakt en dit heeft consequenties voor het slagingspercentage.  Het CBR heeft hier duidelijk winst te behalen. CBR communiceert alsof het “de boel” op orde heeft, maar dit is niet het geval. De gewenste vuist zal gemaakt moeten worden onder andere richting het CBR en niet de slechte structuur van de organisatie op het bord van de rijscholen leggen. CBR is een onderdeel van de keten. Niet alleen de rijinstructeurs, maar ook het CBR, IBKI en alle andere spelers moeten verbeteringen aanbrengen om tot een totale kwaliteitsverbetering van onze branche te komen.

Wij hebben CBR schriftelijk om een uitleg gevraagd over onder andere het aantal theorie en praktijkexamens wat nu wordt afgenomen in vergelijking met wat het in een “normaal” jaar is. En hoe het zit met de verminderde capaciteit die er nu is voor de theorie-examens. Hoeveel wordt er eigenlijk overgewerkt bij het CBR. Zodra we hier antwoorden op hebben gekregen hoort u van ons.
Namens het bestuur van LBKR.

Eindrapport Alliantie Samen Sterk

Eindrapport Alliantie Samen Sterk

Vandaag 24 juni heeft de Alliantie Samen Sterk het eindrapport overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

De Alliantie Samen Sterk bestaat uit een groep branchepartijen waaronder de LBKR, de andere brancheverenigingen, opleiders en uitgevers. Deze groep vormt een ‘goede afspiegeling van de branche’. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de alliantie een kwaliteitsslag binnen de rijschoolsector voor elkaar krijgen. Het startpunt van alle verbeterpunten is het ‘startdocument’ waarin alle verbeterpunten staan. Hieronder kunt u het startdocument lezen en downloaden.

Poll over opstarten rijlessen

Poll over opstarten rijlessen

Vanaf 11 mei heeft de rijschoolbranche weer groenlicht gekregen om te starten met de rijlessen voor alle categorieën. Goede aanleiding voor beroepsvereniging LBKR om eind vorige week een poll te starten om te peilen hoe rijinstructeurs hierin staan. Wie start al wel of niet en zo ja, met welke voorzorgsmaatregelen.

Inmiddels hebben ruim 500 instructeurs deze poll ingevuld. Eerste conclusie is dat driekwart van de rijinstructeurs aangeeft voorzichtig op te starten. Een deel had liever gezien dat de verplichte stop nog tot 1 juni zou duren. Dit vooral omdat er nog veel onduidelijkheid is over de veiligheidsvoorschriften.

Het protocol, samengesteld door de brancheverenigingen, wordt als omslachtig ervaren. Bij de vraag of we een scherm gaan gebruiken die aan de CBR-eisen voldoet zegt bijna iedereen dit niet te willen doen i.v.m. veiligheid en aanpassingen aan onze lesvoertuigen.

Deze poll kan tot 15 mei a.s. nog steeds ingevuld worden via Microsoft Forms

Daarna volgt de uitkomst. Deze wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en website van LBKR en in de vakbladen.

Hierbij alvast een impressie van de antwoorden van vraag 3:

LBKR Webinar

LBKR Webinar

Donderdagavond 7 Mei jl. heeft LBKR een Q&A-webinar georganiseerd voor leden rondom de herstart van rijlessen welke vanaf a.s. 11 Mei weer mogelijk zijn. 

Het was een succes, verteld Jos Post, voorzitter van de branchevereniging: “We gaan hiermee door, het is goed om met leden in gesprek te zijn. De aanwezige leden waarderen het. Er waren alleen maar positieve geluiden te horen. En er leven echt veel vragen. Ook is er ruimte voor het delen van de zorgen die mensen zeker hebben.”

Er zijn een aantal zaken aan de orde gekomen naar aanleiding van het protocol “ Veilig Werken Protocol Rijscholenbranche”. Verder zijn er ook diverse andere vragen behandelt. Onderwerpen die ter sprake zijn gekomen waren o.a.:

Er is wezenlijk niets veranderd aan het risico op besmetting. Vrees daarvoor is dus terecht.  Laten we dan ook echt voorzichtig zijn. Maar laat je niet leiden door angst. Maatregelen die we moeten nemen, nemen we in verantwoordelijkheid.

Maak de rijlessen langer, zodat je minder verschillende contactmomenten hebt per dag.

Er komt een contactpunt waar leden gecertificeerde middelen voor desinfectie en reiniging kunnen aanschaffen. Ook komt daar een advies uit welke middelen geschikt zijn voor veelvuldig reinigen en desinfecteren van kwetsbare interieurdelen en bekleding.

De LBKR adviseert leden om het tarief met tenminste 10% te verhogen i.v.m. de coronamaatregelen. Je bent extra tijd kwijt met luchten, leeg rijden, en ook de inkoop van de materialen, aldus een woordvoerder.

Er wordt uitgezocht hoe het met de steunmaatregelen vanuit de overheid zit als je nog niet gaat/kunt gaan rijden op 11 mei.

Laten we als LBKR een verschil maken binnen de branche en verantwoord omgaan met de situatie.

Nieuw Webinar:
Aanstaande Donderdagavond 14 Mei om 19.00u komt er een vervolgmeeting voor leden waarin ook CBR-maatregelen worden besproken. Daarnaast vindt er een actieve evaluatie plaats van de dan achterliggende week. 

Vandaag 8 Mei om 19.00u is er een nieuwe open O&A-webinar. Deze is toegankelijk voor iedereen. Iedereen is welkom met zijn of haar vragen.
Bert de Weerd, mede-initiatiefnemer en actief bestuurslid sinds de oprichting: “Wij zijn altijd een actieve club geweest, vanaf dag één. Achterover zitten ligt ons niet zo. En we maken er geen geheim van dat lid worden van onze actieve club heel welkom is. Er gebeurt veel.”

De link naar het open webinar is  https://us02web.zoom.us/j/85784060492?pwd=bmxrL3hhT3V0blV4NU1CREtDSVdqUT09

Mensen kunnen alvast vragen insturen op info@lbkr.nl zodat de vragen vast gefilterd en uitgezocht kunnen worden. “We doen ons best om alle vragen te beantwoorden.” 

Hartelijke groet,
Beroepsvereniging LBKR

Namens deze, Leendert Roos

Persbericht

Persbericht

Rijscholen weer in de startblokken, protocol gereed

Het kabinet heeft vandaag laten weten dat de rijschoolbranche weer kan opstarten. Nadat afgelopen vrijdag al duidelijk werd dat de motor- en scooterlessen hervat konden worden, kunnen nu vanaf 11 mei 2020 ook de lessen in alle categorieën, waaronder personenauto’s (B en BE), vrachtwagens en bus hervatten. De brancheorganisaties in de rijschoolbranche BOVAG, FAM, LBKR en VRB zijn daar zeer content mee. Ze hebben zich op dit moment voorbereid middels een gedegen veiligheidsprotocol dat een veilige en verantwoorde herstart mogelijk maakt.

In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.

a. Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

b. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

c. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.

d. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol).

e. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Het protocol wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met alle aangesloten rijscholen, zodat leerlingen verzekerd zijn van een veilige herstart van hun rijopleiding. Het protocol wordt door de gezamenlijke organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid. De brancheorganisaties zijn van zins om in dit dossier gezamenlijk te blijven optrekken.

Q&A

Is dit protocol verplicht?

Dit protocol is een handleiding, en wij adviseren alle rijscholen dringend om dit te hanteren.

Is dit protocol goedgekeurd door de overheid?

Nee, er is geen formele goedkeuring, maar bij de totstandkoming hebben overheidsinstanties ons geadviseerd over de inhoud.

Gaan de examens ook meteen van start?

Dat weten we nog niet. Wel hebben we er bij het ministerie van I&W en het CBR op aangedrongen om z.s.m. duidelijkheid te geven over de start van de examens.

Mag je met meer dan 2 personen in de auto zitten?

Het is onverstandig en strafbaar om met 3 personen (of meer) in een auto te zitten als je niet uit hetzelfde gezin komt. Het kan je een boete opleveren van € 390 (of € 95 als je tussen de 13 – 17 jaar bent). Ben je 18 jaar of ouder, dan komt de boete ook als aantekening op je strafblad te staan.

Motorrijlessen weer toegestaan

Motorrijlessen weer toegestaan

Motorrijles is weer landelijk toegestaan. Dat concluderen het Veiligheidsberaad en ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en De Jonge (VWS). Wel moeten tijdens de rijles de coronamaatregelen in acht worden genomen, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

Vandaag is bekend gemaakt dat de motor- en bromfietsrijlessen vanaf morgen weer hervat mogen worden. Afgelopen week nam veiligheidsregio Groningen al het besluit om motorrijlessen toe te staan. Dat zorgde voor veel commotie. Omdat hierna meerdere veiligheidsregio’s dit besluit over namen hebben LBKR, FAM, VRB en BOVAG bij het ministerie aangedrongen op een landelijke richtlijn. Wel moet de afstand van 1,5 meter in acht genomen worden en de bekende hygiënemaatregelen. De examens van deze categorieën worden in de loop van volgende week weer afgenomen. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.

Gezamenlijke verklaring namens ANWB, BOVAG, CBR, Cumela, FAM, IBKI, LBKR, TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer, VRB

Gezamenlijke verklaring namens ANWB, BOVAG, CBR, Cumela, FAM, IBKI, LBKR, TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer, VRB

Mobiliteitssector klaar voor veilige, slimme en gefaseerde herstart rijopleiding en rijexamens

De rijopleidings- en mobiliteitssector staat klaar om op korte termijn weer aan de slag te gaan. De afgelopen weken is door ondergetekende partijen nauw en eendrachtig samengewerkt aan scenario’s en protocollen om op korte termijn de dienstverlening te hervatten. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften want de veiligheid en gezondheid van onze klanten, rijinstructeurs en examinatoren staat voorop.

Dat betekent dat in een eerste fase gestart zou kunnen worden met theorie-examens, zowel voor de particuliere (auto, motor, bromfiets), als de beroepssector. Ook praktijklessen- en examens voor motor en bromfiets kunnen dan op een veilige manier worden afgenomen. In al deze gevallen kunnen partijen namelijk relatief gemakkelijk de 1,5 meter afstand en de randvoorwaardelijke hygiëne- en gedragsprotocollen in praktijk brengen.

Opheffen beroepsverbod

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat het algemeen beroepsverbod op rijlessen, dat sinds 23 maart met onze steun van kracht is, wordt opgeheven. Wat ondertekenaars betreft is zowel bij theorie-examens als bij praktijklessen en -examens voor bromfiets en motor geen sprake van contact binnen anderhalve meter. Daarom zou dit niet langer als contactberoep gekwalificeerd hoeven te worden en kan het algemeen beroepsverbod vervallen.

Theoretische nascholingscursussen

Tegelijkertijd vraagt de sector om de theoretische nascholingscursussen (voor code 95) voor beroepschauffeurs te mogen hervatten. Ook hier kunnen voorzieningen worden getroffen om afstand tot elkaar te houden op de cursuslocatie.

Fase 2

Voor fase 2 wordt nu samen met TNO (in het Coronalab) en de RDW onderzocht hoe rijlessen en praktijkexamens in gesloten voertuigen (auto, vrachtauto, bus, tractor) op een veilige en werkbare manier kunnen worden uitgevoerd. Er vinden tests plaats met fysieke aanpassingen in het voertuig in combinatie met hygiëne- en gedragsprotocollen. Dit wordt op korte termijn afgerond. Daarna kunnen bij een positieve uitkomst de rijlessen en rijexamens op een veilige manier worden hervat. Dit geldt ook voor de praktijkexamens voor rij-instructeurs en voor de praktijktrainingen nascholing (en theoretische nascholing met een component in het voertuig).

De branche in kerncijfers

  • 8.000 rijscholen
  • 14.000 bevoegde rij-instructeurs
  • 1,5 miljoen toetsen en rijexamens per jaar, waarvan ruim de helft theorie-examens
  • Ruim 220.000 verplichte nascholingsdagen (code 95) door beroepschauffeurs
Ophef over artikel Telegraaf

Ophef over artikel Telegraaf

Er is de afgelopen dagen veel ophef ontstaan over een artikel in de Telegraaf met als kop “CBR vertrouwt op afrijden met folie”.

Ongetwijfeld hebben jullie allemaal vernomen van het artikel in de Telegraaf en diverse andere media van Alexander Pechthold en Ruud Rutten.
Pechtold heeft aangegeven niet langer te willen wachten op actie van I&M over onze branche en het afnemen van rijexamens. Samen met FAM, CBR, LBKR, BOVAG, en VRB hebben wij ettelijke protocollen geschreven. Bv. voor de instructeur, de kandidaat, het leslokaal enz. vervolgens hebben wij in werkgroepen uitgewerkt hoe gefaseerd weer op te starten op het moment dat het kabinet hiervoor groen licht geeft. Een van de door het CBR en FAM genoemde opties zijn zoals jullie weten folie in de C en mogelijk ook in de B voertuigen. De Telegraaf heeft dit echter zo expliciet opgepakt dat het er op leek dat wij volgende week allemaal met schermen rondrijden. Dit gaat niet gebeuren! allereerst zal het verhaal van Mark Rutte vanavond erg belangrijk zijn. Vervolgens moeten wij als branche gaan kijken waar onze kansen liggen. Daarna zullen we weer met I&W en RIVM aan tafel moeten want Mark Rutte gaat echt niet specifiek in op de rijschool branche. Wat jammer is aan het verhaal in de Telegraaf dat het eigenlijk alleen maar gaat over spatschermen in de voertuigen.

De boodschap is eigenlijk, er zijn veel mogelijkheden en spatschermen zou er een kunnen zijn. Maar starten met bv theorie, toets besloten terrein Code 95 A en AM BE en C zullen als eerste aanbod komen kwam er eigenlijk totaal niet uit.

Dus koop nog niks. Laat nog niks inbouwen. Wacht af tot vanavond of Mark Rutte wel of geen stappen wil maken en dan kunnen wij weer verder met onderzoek naar de mogelijkheden per 29 april, begin mei, of zelfs nog later.

Met vriendelijke groet,
Jos Post

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.