Category: LBKR

LBKR in overleg met IBKI over praktijkbegeleiding

LBKR in overleg met IBKI over praktijkbegeleiding

De LBKR heeft afgelopen week een document overhandigd aan het IBKI om een voorstel te doen omtrent het veranderen van het beoordelingsprotocol van de vijfjaarlijkse beoordeling van instructeurs. LBKR ziet liever een adviesformulier dan een strak beoordelingsformulier met puntentelling, zodat er meer op zelfontwikkeling wordt ingezet.

‘Van beoordeling naar begeleiding’ is de naam van het document dat branchevereniging LBKR heeft overhandigd aan het IBKI. Binnenkort wordt het ministerie daarover geïnformeerd. Het IBKI heeft LBKR vorig jaar gevraagd om een voorstel te doen naar aanleiding van het veranderen van het beoordelingsprotocol.

Motie

Het voorstel is een gevolg van de motie die Tweede Kamerleden vorig jaar hebben ingediend, om de vijfjaarlijkse praktijkbegeleiding van rijinstructeurs te verbeteren. Er is door het IBKI en het ministerie nog geen invulling gegeven aan deze motie en de LBKR wil met dit document een duidelijke richting aangeven. 

Coachende aard

Het voorstel is een eerste opzet waarmee LBKR wil aangeven hoe de begeleiding er volgens ons uit moet komen te zien. De huidige situatie is dat instructeurs elke vijf jaar beoordeeld worden. De beoordeling gaat aan de hand van een protocol. Dit protocol is een strak lesplan dat gevolgd moet worden en daarmee een positieve beoordeling kan krijgen.

Echter, het probleem van deze beoordeling is dat de kwaliteit van de instructeur hiermee niet wordt getoetst. Ook zal diegene zich hierdoor niet verder ontwikkelen. Het voorstel dat wij doen is meer gericht op ontwikkeling van de instructeur.

Wij vinden dan ook dat er andere competenties nodig zijn van de praktijkbegeleiders (dus de examinatoren van het IBKI) dan nu. Dit betekent dat er een ‘cultuuromslag’ nodig zal zijn bij het IBKI en dat de praktijkbegeleiders (om)geschoold moeten worden. Een beoordeling middels een puntenprotocol zoals nu het geval is, vereist immers andere competenties van de praktijkbegeleider, dan de competenties die nodig zijn om een échte begeleiding te geven die veel meer coachend van aard zal zijn.

Zelfontwikkeling

De LBKR wil inzetten op de zelfontwikkeling van de instructeur. Door de vijfjaarlijkse cyclus meer in te zetten als verbetertraject gaat de instructeur zijn eigen handelen onder de loep nemen en zich verbeteren op basis van het gegeven advies. ‘Kwaliteitsverbetering om zo bij te dragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid’.

In ons document staat verder dat wij met deze manier van werken mogelijke blinde vlekken van instructeurs zichtbaar willen maken. Voordeel van deze manier van werken is dat er meer gerichter geschoold kan worden. In plaats van ‘wat vind ik leuk’ naar, ‘waar heb ik behoefte aan om mijn kwaliteit te verhogen’. Na afloop van de praktijkbegeleiding kan de begeleider/coach een studieadvies meegeven aan de instructeur om zijn kennis te vergroten. Zo sluiten praktijk en theorie nauw bij elkaar aan.

Het overleg met het IBKI is goed en constructief verlopen. Het geeft ons vertrouwen om er op een goede manier uit te komen.

Aanbieden petitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs

Aanbieden petitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de LBKR de petitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer. Deze petitie om verkeersonderwijs een vast lesonderdeel op de middelbare school te maken mocht rekenen op 180 handtekeningen. Agnes Mulder (CDA) nam als voorzitter van de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat de petitie in ontvangst.

De LBKR startte begin september een online petitie om verkeersonderwijs een vast lesonderdeel op de middelbare school te maken. Het is ‘te laat’ wanneer pas in de rijopleiding serieus aandacht wordt besteed aan de regels en gewenst gedrag in het verkeer. Wij vinden de gebrekkige kennis van verkeersregels onder jongeren een doorn in het oog. De kennis van de verkeersregels is over het algemeen belabberd. En ook belangrijk, de juiste verkeersmentaliteit vorm je niet in de pak ’m beet 45 uur die een gemiddelde rijopleiding duurt. Dit zijn redenen om in het voortgezet onderwijs al verplicht aandacht aan regels en gedrag te besteden.

Overhandigt aan de commissie

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat bestaat uit een aantal kamerleden die de bereikbaarheid en leefomgeving in de portefeuille hebben. De commissie overlegt regelmatig met de minister en de staatssecretaris van IenW. De commissie hoort ook de stem van betrokkenen uit het veld door rondetafelgesprekken te houden en op werkbezoek te gaan. 25 Kamerleden zijn lid. Bij het overhandigen van de petitie waren aanwezig: Agnes Mulder (CDA), Remco Dijkstra (VVD), Roy van Aalst (PVV), Wytske Postma (CDA), Rutger Schonis (D66), Léonie Sazias (50plus) en Cem Laçin (SP).

Bij de overhandiging was het bestuur van de LBKR aanwezig, net als leden van de belangenvereniging voor motorrijders MAG. Jos Post van de LBKR overhandigde de papieren aan voorzitter Agnes Mulder.

Structurele verkeersles

Verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs gebeurt momenteel incidenteel en op vrijwillige basis. LBKR vind het structureel aanbieden van verkeerslessen essentieel om de kennis van verkeersregels onder jongeren te vergroten, het gewenste verkeersgedrag te stimuleren en een positieve impuls te geven aan de verkeersmentaliteit. Wij noemen in de petitie de stijging van het aantal verkeersslachtoffers en -doden als argument voor verkeersles op school. Ook de toename van het aantal meldingen van hufterig gedrag in het verkeer is reden om aan de bel te trekken. Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, zal de oplossing vooral gezocht moeten worden in een vorm van permanente verkeerseducatie. Met andere woorden: niet alleen aandacht voor verkeer tijdens de rijopleiding en het examen, maar vooral ook daarvoor en daarna!

Raad van Toezicht LBKR compleet

Raad van Toezicht LBKR compleet

Tijdens de ledenvergadering op 28 maart heeft het bestuur de aanwezige leden verteld op zoek te zijn naar kandidaten voor een (nog te vormen) raad van toezicht. Na een flinke zoektocht zijn wij verheugd u te kunnen vertellen dat het ons gelukt is om 3 geschikte personen te vinden die bereidt zijn om deze taak op zich te nemen.

De functie van de raad van toezicht is, er op toe te zien dat het bestuur van LBKR volgens de doelstellingen functioneert zoals deze in de statuten zijn geformuleerd. Om deze reden heeft de Raad van Toezicht ook een duidelijke stem bij de selectie van (aspirant) bestuursleden.

Tijdens de LBKR bijeenkomst op 15 november in Epe worden de leden van de Raad van Toezicht voorgesteld. Nadat de leden zijn voorgesteld is het mogelijk om tijdens de middag één op één nader met hen kennis te maken.

LBKR pleit voor verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs.

LBKR pleit voor verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs.

De gebrekkige kennis van de verkeersregels onder jongeren. Het is rijinstructeurs al jaren een doorn in het oog. Pas wanneer iemand een rijopleiding gaat volgen wordt er serieus aandacht besteed aan de verkeersregels en het gewenste verkeersgedrag. Te laat, vindt de beroepsvereniging LBKR. De kennis van de verkeersregels is over het algemeen belabberd. En wellicht belangrijker, de juiste verkeersmentaliteit vorm je niet in de pak hem beet 45 uur die een gemiddelde autorijopleiding duurt.

Verkeersveiligheid verdient brede aanpak

Ondanks de vele aanpassingen die de afgelopen jaren zijn gedaan aan de inrichting van de wegen om deze veiliger te maken, is er de laatste jaren een zorgwekkende stijging in het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden te zien. (zie link). Ook zorgwekkend zijn de cijfers over de toename van hufterig gedrag in het verkeer. (zie link).

Rijinstructeurs zien het al jaren met lede ogen aan dat het vormen van de verkeersmentaliteit een ondergeschoven kindje is wanneer het om het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden gaat. Gelukkig ziet de beroepsvereniging LBKR ook positieve ontwikkelingen. Dat de Nederlandse Politie onlangs heeft verklaard, het aanpakken van verkeershufters meer aandacht te geven, is bijvoorbeeld een stap in de goede richting. Handhaving is en blijft noodzakelijk. Zeker wanneer uit onderzoek blijkt dat asociaal verkeersgedrag toeneemt. Alleen, daarmee zijn wij er nog niet. Een bekend gezegde luidt, het is beter te voorkomen, dan te genezen. Dit gezegde is zeker van toepassing bij het vormen van de verkeersmentaliteit. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol hebben, maar zeker op basis- en middelbare scholen valt winst te halen.

Al met al kunnen we concluderen, met de cijfers van de onderzoeken over de toename van hufterig gedrag in het verkeer en een toename van het aantal verkeersslachtoffers, dat er meer nodig is dan wegaanpassingen, handhaving en het rijexamen dat er nu is. Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, zal de oplossing vooral gezocht moeten worden in een vorm van permanente verkeerseducatie. Dus m.a.w. niet alleen aandacht voor verkeer tijdens de rijopleiding en het examen, maar vooral daarvoor en daarna!

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar de online petitie. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van LBKR.

Stand van zaken amendement en moties WRM

Stand van zaken amendement en moties WRM

Educatieve sanctie

In december 2018 werd in de Tweede Kamer het amendement dat pleitte voor een mildere educatieve sanctie, met ruime meerderheid aangenomen. Het ministerie werd daardoor verplicht om met een oplossing te komen welke recht doet aan de inhoud van het amendement. Hieronder een verslag van de onderhandelingen over de invulling van het educatieve traject welke, naast het binnen een half jaar praktijkbegeleiding doen, onderdeel is van de sanctie.

In de afgelopen periode hebben het IBKI en het Ministerie ons gevraagd advies te geven m.b.t. de invulling van een andere invulling van de sanctie.
Het advies van LBKR luidde: 2 dagdelen klassikale bijscholing.
Naar ons idee een advies die recht doet aan de bedoeling van de Kamerleden die het amendement hebben ingediend: “Een sanctie kan een prikkel zijn om de praktijkbegeleiding serieus te nemen, maar mag nooit als gevolg hebben dat een rijinstructeur zijn instructiebevoegdheid kwijt raakt.”
Het advies van de CEC luidde: 6 dagdelen 1 op 1 begeleiding. Wij hebben hierop duidelijk aangegeven dit een te zware sanctie te vinden.
Tot onze teleurstelling heeft het Ministerie besloten de voorgestelde 6 dagdelen van de CEC over te nemen. Het bestuur van LBKR heeft deze teleurstelling geuit in een gesprek met vertegenwoordigers van IBKI en ministerie.

Het traject dat de CEC voor ogen had (6 dagdelen 1 op 1) was voor LBKR geen optie. 6 dagdelen inkomstenderving en cursuskosten in een half jaar tijd is een zeer forse sanctie! Bovendien, ben je er dan als rijinstructeur nog niet. Je moet daarna immers ook nog een praktijkbegeleiding (lees examen) doen met mogelijk nogmaals dezelfde sanctie. Door het, op advies van de CEC, een 1 op 1 traject te laten zijn zou het educatieve traject onnodig duur en onuitvoerbaar worden.  Gelukkig hebben wij het Ministerie hiervan kunnen overtuigen en heeft men ons dringende advies om het educatieve traject ook van klassikale lessen te voorzien opgevolgd. Het nog te vormen traject hoeft dus niet perse, in zijn geheel, een 1 op 1 traject te worden. Klassikale lessen zijn ook mogelijk. Hoe het educatieve traject er precies uit gaat zien is nu nog niet precies te zeggen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de nieuwe sanctie vanaf 1 januari 2020 ingaan.

De tekst die hierover in de internetconsultatie is te lezen is als volgt:

“In dit besluit is ervoor gekozen zes dagdelen bijlessen te eisen gedurende de verlenging van de bevoegdheid wegens het niet behalen van de praktijkbegeleiding. Die omvang is bepaald op basis van een advies van het exameninstituut IBKI (hierna: IBKI) na overleg met de deskundigen in de Centrale Examencommissie. De omvang van zes dagdelen kan worden beschouwd als een redelijke scholingsinspanning die kan worden gevraagd van een instructeur die er, met drie kansen, niet in is geslaagd om zijn instructeursvaardigheden voldoende aan te tonen bij de praktijkbegeleidingen. Om de werking van het educatieve traject te optimaliseren in aanloop naar de praktijkbegeleiding zijn de bijlessen zowel theoretisch als praktisch van aard. De onvoldoende beoordelingen zijn namelijk waarschijnlijk (deels) het gevolg van het niet kunnen aantonen (en toepassen) van de elementaire basiskennis van rijinstructiedidactiek. Dat betekent dat er naast praktijk ook een deel theorie nodig is. De nadruk ligt uiteraard wel op de praktijk. De theoretische bijlessen kunnen zowel individueel als klassikaal zijn, afhankelijk van de bijlessen die nodig zijn. Een nadere invulling van het educatieve traject vindt plaats in de wijziging van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 en in de reglementen van IBKI.”

De moties

In 2017 heeft LBKR een manifest aangeboden waarin wordt gepleit voor hogere instroomeisen voor rijinstructeurs, betere bijscholing voor rijinstructeurs en de komst van een rijscholenregister. Als gevolg van dit manifest (en vervolgdocument) zijn er moties aangenomen die de Minister moet bewegen om maatregelen te nemen die de kwaliteit in de rijschoolbranche zal bevorderen.

Over bovenstaande zaken hebben wij regelmatig contact met het IBKI en het Ministerie. Invulling van deze moties vraagt een langere adem dan de invulling van het amendement. Zo heeft het IBKI nog geen gehoor gegeven aan de motie die oproept om de praktijkbegeleiding ook echt een begeleiding te laten zijn. Wél heeft het IBKI gevraagd hoe wij de praktijkbegeleiding eruit willen laten zien. Ons advies richting IBKI hierover is 3 ledig:
1.  Stel een globaler protocol op waardoor de nadruk meer kan komen te liggen op begeleiding! De praktijkbegeleider van het IBKI heeft natuurlijk een leidraad nodig waarop hij/zij
beoordeeld en advies geeft. Het puntenprotocol zoals deze nu wordt gehanteerd staat een échte praktijkbegeleiding echter in de weg.

2. Laat de praktijkbegeleiding uitvoeren door iemand die zijn sporen heeft verdiend in de rijinstructie.

3. Goed bespreken van het advies van de praktijkbegeleider richting rijinstructeur is natuurlijk belangrijk. Zeker zo belangrijk is het dat de praktijkbegeleider het advies beschrijft in een
verslag en de rijinstructeur deze via de mail ontvangt.

U kunt zich voorstellen dat bovenstaande zijn tijd nodig heeft. Het vraagt organisatorisch het e.e.a. van het IBKI. Zo vraagt bovenstaande bijvoorbeeld andere competenties van de praktijkbegeleiders. De gesprekken hierover met het IBKI en het ministerie zijn in een pril stadium en zullen binnenkort weer hervat worden.

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Internetconsultatie wijzigingen WRM
Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor tot het wijzigen van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009. Deze wijziging zorgt voor het stroomlijnen van de eisen die gesteld aan degenen die rijonderricht geven. Ze zijn ingegeven door de ervaringen met bijlessen van instructeurs uit de praktijk en deels door wijzigingen van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, die op 19 december 2018 zijn bekrachtigd.

De regeling is bedoeld om eisen te stellen aan degenen die de bevoegdheid willen krijgen of houden tot het geven van rijonderricht. De wijzigingen hebben betrekking op:
• het verminderen van het aantal praktijkbegeleidingen in het kader van de bijscholing;
• het educatief traject van bijlessen voor instructeurs die de verplichte praktische bijscholing niet halen;
• het meer praktijkgericht maken van het herintrederstraject;
• enkele redactionele verbeteringen.
Bron
U heeft tot 26-08-2019 de tijd om te reageren op de internetconsultatie. Heeft u vragen of opmerkingen aan het bestuur over de internetconsultatie mail dan naar info@lbkr.nl

Impressie Rijschoolbeurs

Impressie Rijschoolbeurs

Dinsdag 18 juni 2019 was LBKR voor de derde keer aanwezig met een stand op de rijschoolbeurs in ‘s-Hertogenbosch. De beurs werd georganiseerd door RijschoolPro.nl. Deze keer hebben wij er voor gekozen om de stand te delen met onze samenwerkingspartner CNV-Vakmensen. Op deze manier konden de kosten die het hebben van een stand met zich meebrengt binnen de perken worden gehouden.

Lees meer
Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.