Maand: september 2019

LBKR pleit voor verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs.

LBKR pleit voor verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs.

De gebrekkige kennis van de verkeersregels onder jongeren. Het is rijinstructeurs al jaren een doorn in het oog. Pas wanneer iemand een rijopleiding gaat volgen wordt er serieus aandacht besteed aan de verkeersregels en het gewenste verkeersgedrag. Te laat, vindt de beroepsvereniging LBKR. De kennis van de verkeersregels is over het algemeen belabberd. En wellicht belangrijker, de juiste verkeersmentaliteit vorm je niet in de pak hem beet 45 uur die een gemiddelde autorijopleiding duurt.

Verkeersveiligheid verdient brede aanpak

Ondanks de vele aanpassingen die de afgelopen jaren zijn gedaan aan de inrichting van de wegen om deze veiliger te maken, is er de laatste jaren een zorgwekkende stijging in het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden te zien. (zie link). Ook zorgwekkend zijn de cijfers over de toename van hufterig gedrag in het verkeer. (zie link).

Rijinstructeurs zien het al jaren met lede ogen aan dat het vormen van de verkeersmentaliteit een ondergeschoven kindje is wanneer het om het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden gaat. Gelukkig ziet de beroepsvereniging LBKR ook positieve ontwikkelingen. Dat de Nederlandse Politie onlangs heeft verklaard, het aanpakken van verkeershufters meer aandacht te geven, is bijvoorbeeld een stap in de goede richting. Handhaving is en blijft noodzakelijk. Zeker wanneer uit onderzoek blijkt dat asociaal verkeersgedrag toeneemt. Alleen, daarmee zijn wij er nog niet. Een bekend gezegde luidt, het is beter te voorkomen, dan te genezen. Dit gezegde is zeker van toepassing bij het vormen van de verkeersmentaliteit. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol hebben, maar zeker op basis- en middelbare scholen valt winst te halen.

Al met al kunnen we concluderen, met de cijfers van de onderzoeken over de toename van hufterig gedrag in het verkeer en een toename van het aantal verkeersslachtoffers, dat er meer nodig is dan wegaanpassingen, handhaving en het rijexamen dat er nu is. Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, zal de oplossing vooral gezocht moeten worden in een vorm van permanente verkeerseducatie. Dus m.a.w. niet alleen aandacht voor verkeer tijdens de rijopleiding en het examen, maar vooral daarvoor en daarna!

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar de online petitie. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van LBKR.

Stand van zaken amendement en moties WRM

Stand van zaken amendement en moties WRM

Educatieve sanctie

In december 2018 werd in de Tweede Kamer het amendement dat pleitte voor een mildere educatieve sanctie, met ruime meerderheid aangenomen. Het ministerie werd daardoor verplicht om met een oplossing te komen welke recht doet aan de inhoud van het amendement. Hieronder een verslag van de onderhandelingen over de invulling van het educatieve traject welke, naast het binnen een half jaar praktijkbegeleiding doen, onderdeel is van de sanctie.

In de afgelopen periode hebben het IBKI en het Ministerie ons gevraagd advies te geven m.b.t. de invulling van een andere invulling van de sanctie.
Het advies van LBKR luidde: 2 dagdelen klassikale bijscholing.
Naar ons idee een advies die recht doet aan de bedoeling van de Kamerleden die het amendement hebben ingediend: “Een sanctie kan een prikkel zijn om de praktijkbegeleiding serieus te nemen, maar mag nooit als gevolg hebben dat een rijinstructeur zijn instructiebevoegdheid kwijt raakt.”
Het advies van de CEC luidde: 6 dagdelen 1 op 1 begeleiding. Wij hebben hierop duidelijk aangegeven dit een te zware sanctie te vinden.
Tot onze teleurstelling heeft het Ministerie besloten de voorgestelde 6 dagdelen van de CEC over te nemen. Het bestuur van LBKR heeft deze teleurstelling geuit in een gesprek met vertegenwoordigers van IBKI en ministerie.

Het traject dat de CEC voor ogen had (6 dagdelen 1 op 1) was voor LBKR geen optie. 6 dagdelen inkomstenderving en cursuskosten in een half jaar tijd is een zeer forse sanctie! Bovendien, ben je er dan als rijinstructeur nog niet. Je moet daarna immers ook nog een praktijkbegeleiding (lees examen) doen met mogelijk nogmaals dezelfde sanctie. Door het, op advies van de CEC, een 1 op 1 traject te laten zijn zou het educatieve traject onnodig duur en onuitvoerbaar worden.  Gelukkig hebben wij het Ministerie hiervan kunnen overtuigen en heeft men ons dringende advies om het educatieve traject ook van klassikale lessen te voorzien opgevolgd. Het nog te vormen traject hoeft dus niet perse, in zijn geheel, een 1 op 1 traject te worden. Klassikale lessen zijn ook mogelijk. Hoe het educatieve traject er precies uit gaat zien is nu nog niet precies te zeggen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de nieuwe sanctie vanaf 1 januari 2020 ingaan.

De tekst die hierover in de internetconsultatie is te lezen is als volgt:

“In dit besluit is ervoor gekozen zes dagdelen bijlessen te eisen gedurende de verlenging van de bevoegdheid wegens het niet behalen van de praktijkbegeleiding. Die omvang is bepaald op basis van een advies van het exameninstituut IBKI (hierna: IBKI) na overleg met de deskundigen in de Centrale Examencommissie. De omvang van zes dagdelen kan worden beschouwd als een redelijke scholingsinspanning die kan worden gevraagd van een instructeur die er, met drie kansen, niet in is geslaagd om zijn instructeursvaardigheden voldoende aan te tonen bij de praktijkbegeleidingen. Om de werking van het educatieve traject te optimaliseren in aanloop naar de praktijkbegeleiding zijn de bijlessen zowel theoretisch als praktisch van aard. De onvoldoende beoordelingen zijn namelijk waarschijnlijk (deels) het gevolg van het niet kunnen aantonen (en toepassen) van de elementaire basiskennis van rijinstructiedidactiek. Dat betekent dat er naast praktijk ook een deel theorie nodig is. De nadruk ligt uiteraard wel op de praktijk. De theoretische bijlessen kunnen zowel individueel als klassikaal zijn, afhankelijk van de bijlessen die nodig zijn. Een nadere invulling van het educatieve traject vindt plaats in de wijziging van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 en in de reglementen van IBKI.”

De moties

In 2017 heeft LBKR een manifest aangeboden waarin wordt gepleit voor hogere instroomeisen voor rijinstructeurs, betere bijscholing voor rijinstructeurs en de komst van een rijscholenregister. Als gevolg van dit manifest (en vervolgdocument) zijn er moties aangenomen die de Minister moet bewegen om maatregelen te nemen die de kwaliteit in de rijschoolbranche zal bevorderen.

Over bovenstaande zaken hebben wij regelmatig contact met het IBKI en het Ministerie. Invulling van deze moties vraagt een langere adem dan de invulling van het amendement. Zo heeft het IBKI nog geen gehoor gegeven aan de motie die oproept om de praktijkbegeleiding ook echt een begeleiding te laten zijn. Wél heeft het IBKI gevraagd hoe wij de praktijkbegeleiding eruit willen laten zien. Ons advies richting IBKI hierover is 3 ledig:
1.  Stel een globaler protocol op waardoor de nadruk meer kan komen te liggen op begeleiding! De praktijkbegeleider van het IBKI heeft natuurlijk een leidraad nodig waarop hij/zij
beoordeeld en advies geeft. Het puntenprotocol zoals deze nu wordt gehanteerd staat een échte praktijkbegeleiding echter in de weg.

2. Laat de praktijkbegeleiding uitvoeren door iemand die zijn sporen heeft verdiend in de rijinstructie.

3. Goed bespreken van het advies van de praktijkbegeleider richting rijinstructeur is natuurlijk belangrijk. Zeker zo belangrijk is het dat de praktijkbegeleider het advies beschrijft in een
verslag en de rijinstructeur deze via de mail ontvangt.

U kunt zich voorstellen dat bovenstaande zijn tijd nodig heeft. Het vraagt organisatorisch het e.e.a. van het IBKI. Zo vraagt bovenstaande bijvoorbeeld andere competenties van de praktijkbegeleiders. De gesprekken hierover met het IBKI en het ministerie zijn in een pril stadium en zullen binnenkort weer hervat worden.

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.